รับทำปกวิจัย สืบค้นข้อมูล ออกแบบสอบถาม ลงพื้นที่เก็บข้อมูล ถอดเทป แปลภาษา

  • original-1468579752538.png
   สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ ลุกค้าจะได้รับเล่มวิจัยจากการบริการจัดส่งโดยบริษัทขนส่ง ภายใน 24 ชั่วโมง เขตพื้นที่กรุงเทพฯ หรือตามแพคเก็จที่เลือก ทำไมคนส่วนใหญ่ถึงเลือกใช้บริการกับทางเรา...
  • resize-1451802359979.png
   สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ ลุกค้าจะได้รับไฟล์งานPresentation ในรูปแบบโปรแกรม Power Point ที่ผ่านการสรุปเนื้อหามาแล้วโดยสังเคราะห์เฉพาะส่วนที่สำคัญ ตรงประเด็น เพื่อนำเสนอได้อย่างถูกต้องเ...
  • resize-1452520743574.png
   สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ ลุกค้าจะได้รับไฟล์งานบทคัดย่อภาษาไทยและอังกฤษที่กระชับ ตรงกับเนื้อหางานวิจัยของท่าน ครบถ้วนทุกองค์ประกอบตามโครงสร้างของบทคัดย่อ พร้อมกับจัดฟอร์แมตที่ถูกต้อง ...
  • resize-1452520816442.png
   สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ ลุกค้าจะได้รับไฟล์งานที่จัดฟอร์แมตเรียบร้อยและถูกต้องตามรูปแบบ ของมหาวิทยาลัย ช่วยให้งานวิจัยของท่านน่าเชื่อถือ และถูกต้องตามหลักวิชาการ พร้อมสำหรับการพิมพ์...
  • resize-1451802397757.png
   สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ ลุกค้าจะได้รับไฟล์งานบรรณนุกรมที่จัดรูปแบบฟอร์แมตถูกต้องตามแบบ ของมหาวิทยาลัยกำหนด พร้อมสำหรับการตีพิมพ์หรือเข้าเล่ม ถูกต้องตามหลักวิชาการ ทำไมคนส่วนใหญ่ถึ...
  • resize-1452521316968.png
   สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ ลุกค้าจะได้รับไฟล์งานสารบัญ สารบัญตาราง สารบัญรูปภาพ และกิตติกรรมประกาศที่จัดรูปแบบฟอร์แมตถูกต้องตามแบบของมหาวิทยาลัยกำหนด พร้อมสำหรับการตีพิมพ์หรือเข้าเล่ม ถ...
  • resize-1451925710173.png
   สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ ลุกค้าจะได้รับไฟล์งานแปลในรูปแบบภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ อ่านเข้าใจง่ายสามารถนำข้อมูลไปเขียนในงานวิจัยได้ด้วยตนเอง ทำไมคนส่วนใหญ่ถึงเลือกใช้บริการกับทางเรา ด...
  • resize-1452520961923.png
   สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ ลูกค้าจะได้รับไฟล์งานถอดเทปจากการสัมภาษณ์อย่างครบถ้วนถูกต้อง ตามไฟล์งานที่ลูกค้าได้จัดส่งมาทางเรา ทุกข้อความจากเสียงบันทึกจะถูกเขียนลงในโปรแกรม Microsoft Wo...
  • resize-1451925643516.png
   สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ ลุกค้าจะได้รับไฟล์งานที่แก้ไข Grammar และแก้ไขไวยากรณ์ผ่านการแก้ไขที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยเจ้าหน้าที่ชาวต่างชาติ ทำไมคนส่วนใหญ่ถึงเลือกใช้บริการกับทางเรา...
  • resize-1451925643516.png
   สิ่งที่ลูกค้าค้าจะได้รับ ลูกค้าจะได้รับไฟล์งานที่แก้ไข Plagiarism แล้วผ่านการแก้ไขที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ตรวจสอบผ่านโปรแกรมตรวจการคัดลอก Turn it in หรือ Write check ใช้สำนวนขอ...
  • resize-1451925643516.png
   สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ ลุกค้าจะได้รับไฟล์งานที่ผ่านการตรวจคำผิดและแก้ไขคำผิดทั้งรูปแบบภาษา ไทยและภาษาอังกฤษช่วยให้งานวิจัยของท่านน่าเชื่อถือ และถูกต้องตามหลักวิชาการ เพื่อนำไปจัดฟอร...
  • รับทำปกวิจัย เข้าเล่ม.png
   สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ ลุกค้าจะได้รับเล่มวิจัยจากการบริการจัดส่งโดยบริษัทขนส่ง ภายใน 24 ชั่วโมง เขตพื้นที่กรุงเทพฯ หรือตามแพคเก็จที่เลือก ทำไมคนส่วนใหญ่ถึงเลือกใช้บริการกับทางเรา ด...

แบบฟอร์มติดต่อกลับ